Solamocta® 697 mg/g

prášek pro podání v pitné vodě pro kura domácího, kachny a krůty

kachna krocan slepice

Velikost balení

500 g

Složení

Každý gram obsahuje:
Léčivá látka: Amoxicilinum 697 mg to odpovídá amoxicillinum trihydricum 800 mg

INDIKACE

Léčba infekcí u kura domácího, krůt a kachen vyvolaných bakteriemi citlivými k amoxicilinu.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v přítomnosti bakterií produkujících ß-laktamázu.
Nepoužívat u králíků, morčat, křečků, pískomilů nebo jiných malých býložravců.
Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na peniciliny nebo jiná beta-laktamová antibiotika nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u přežvýkavců nebo koní.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobovat hypersenzitivní reakce, které mohou být příležitostně vážné.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Kur domácí: doporučená dávka je 13,1 mg amoxicilinu (ekvivalentní 18,8 mg veterinárního léčivého přípravku) na kilogram živé hmotnosti denně po 3 po sobě jdoucí dny nebo v závažných případech po 5 po sobě jdoucích dnů.
Kachny: doporučená dávka je 17,4 mg amoxicilinu (ekvivalentní 25 mg veterinárního léčivého přípravku) na kilogram živé hmotnosti denně po 3 po sobě jdoucí dny.
Krůty: doporučená dávka je 13,1-17,4 mg amoxicilinu (ekvivalentní 18,8 až 25 mg veterinárního léčivého přípravku) na kilogram živé hmotnosti denně po 3 po sobě jdoucí dny nebo v závažných případech po 5 po sobě jdoucích dnů.

Roztok připravte z čerstvé pitné vody bezprostředně před podáním. Nespotřebovanou medikovanou vodu zlikvidujte po 12-ti hodinách. Aby byl zajištěn příjem medikované vody, neměla by mít zvířata během léčby přístup k jiným zdrojům vody. Pro výpočet požadované koncentrace přípravku (v miligramech přípravku na litr pitné vody) lze použít následující vzorec:

… mg přípravku na kg živé hmotnosti na den x Průměrná živá hmotnost (kg) zvířat, která se mají léčit = … mg přípravku na litr pitné vody 
Průměrná denní spotřeba vody (l)

Pro zajištění správného dávkování je třeba živou hmotnost stanovit co nejpřesněji, aby se zabránilo poddávkování. Příjem vody obsahující léčivo závisí na klinickém stavu zvířat. Pro dosažení správného dávkování se musí koncentrace amoxicilinu upravit podle příjmu vody. Po ukončení medikace je nutné napájecí zařízení řádně vyčistit vhodným způsobem, aby se zabránilo příjmu subterapeutického množství léčivé látky. Maximální rozpustnost přípravku ve vodě při nejméně 10 °C je přibližně 6 g/l během 10 minut. Při nižších teplotách (4 °C) je maximální rozpustnost přibližně 5 g/l během 10 minut.

Vypočítaná dávka by měla být odvážena pomocí kalibrovaných vah.

U zásobních roztoků a při použití dávkovače dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální rozpustnost, kterou lze za daných podmínek dosáhnout. Upravte nastavení průtoku dávkovacího čerpadla podle koncentrace zásobního roztoku a příjmu vody zvířat, která mají být léčena.

OCHRANNÉ LHŮTY

Kur domácí (maso): 1 den
Kachny (maso): 9 dnů
Krůty (maso): 5 dnů
Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat během 3 týdnů před počátkem snášky.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Po prvním otevření uchovávejte sáček těsně uzavřený, aby byl obsah chráněn před okolní vlhkostí.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření sáčku: 3 měsíce.
Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Ke stažení

PDFSouhrn údajů o přípravku (136.41kB)

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213