Rapidexon® 2 mg/ml

injekční roztok

kocka kun pes prase skot

Velikost balení

100 ml

Složení

1 mililitr obsahuje:
Léčivá látka: Dexamethasonum (ut Dexamethasoni natrii phosphas) 2,0 mg

Indikace, upřesnění pro cílový druh zvířat

U koní, skotu, prasat, psů a koček: Léčba zánětlivých nebo alergických onemocnění.
U skotu: Léčba primární ketózy (acetonémie). Indukce porodu.
U koní: Léčba artritidy, bursitidy nebo tenosynovitidy.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Kontraindikace

S výjimkou neodkladných situací nepoužívejte u zvířat s onemocněním diabetes mellitus, ledvinovou nedostatečností, srdeční nedostatečností, hyperadrenokorticismem nebo osteoporózou.
Nepoužívejte u virových infekcí během viremického stádia nebo v případech systémových mykotických infekcí.
Nepoužívejte u zvířat s gastrointestinálními nebo korneálními vředy či demodikózou.
Nepodávejte intraartikulárně, jestliže jsou prokázány fraktury, bakteriální kloubní infekce a aseptické kostní nekrózy.
Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku, kortikosteroidy nebo na některou z ostatních složek přípravku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

O kortikosteroidech je známo, že mají široké spektrum nežádoucích účinků. Zatímco jsou jednorázové vysoké dávky všeobecně dobře snášeny, mohou vyvolat závažné nežádoucí účinky při dlouhodobém používání, a to v případě, že se podávají estery vyznačující se dlouhodobým působením. Dávka při střednědobém až dlouhodobém používání by proto měla být všeobecně udržována na minimu nezbytném pro potlačení klinických příznaků.
Steroidy samotné mohou během léčby způsobovat iatrogenní hyperadrenokorticismus (Cushingův syndrom), který způsobuje významnou změnu metabolismu tuků, cukrů, bílkovin a minerálů, např. mohou způsobit redistribuci tělesného tuku, zvýšení živé hmotnosti, svalovou slabost a úbytek kostní hmoty a osteoporózu.
Během léčby účinné dávky potlačují mezi hypothalamem, podvěskem mozkovým a kůrou nadledvinek Po ukončení léčby může dojít k nárůstu příznaků adrenální insuficience přecházející do adrenokortikální atrofie, což může způsobit, že zvíře nebude schopno odpovídajícím způsobem reagovat ve stresových situacích. Proto je zapotřebí zvážit prostředky k minimalizaci problémů vyplývajících z adrenální insuficience po vysazení léčby (další informace viz standardní texty).
Systémově podávané kortikoidy mohou způsobovat polyurii (velký objem moči), polydipsii (žízeň) a polyfagii (hlad), zejména během časných stádií léčby. Některé kortikosteroidy mohou při dlouhodobém používání způsobovat retenci sodíku a vody spolu s hypokalémií (nízký obsah draslíku v krvi). Systémové kortikosteroidy způsobily ukládání vápníku v kůži.
Používání kortikosteroidů může zpomalit hojení rány a imunosupresivní vliv může oslabit odolnost vůči existujícím infekcím nebo vyvolat její exacerbaci. Přítomnost bakteriální infekce obyčejně vyžaduje souběžnou antibakteriální léčbu. V přítomnosti virových infekcí mohou kortikosteroidy zhoršovat nebo urychlovat progresi onemocnění.
U zvířat léčených kortikosteroidy byla hlášena ulcerace gastrointestinálního traku. Tato ulcerace může být exacerbována steroidy podanými pacientům, kterým byly podávány nesteroidní antiflogistika a u zvířat s traumatickým poraněním míchy.
Použití kortikosteroidů může způsobovat zvětšení jater (hepatomegalie) se zvýšením jaterních enzymů v séru a může zvyšovat riziko akutní pankreatitidy. Jiné možné nežádoucí účinky související s použitím kortikosteroidů zahrnují zadržení placenty, metritidu, subfertilitu, laminitidu, snížení produkce mléka, změny krevních biochemických a hematologických parametrů.
Může se vyskytnout přechodná hyperglykémie.

Podávané množství a způsob podání

Koně: intravenózní, intramuskulární, intraartikulární, intrabursální nebo místní podání.
Skot, prasata, psi a kočky: intramuskulární podání.

K léčbě zánětlivých či alergických onemocnění se doporučují následující průměrné dávky. Skutečná použitá dávka by se však měla určit podle závažnosti příznaků a délky doby, po niž jsou příznaky přítomny.

Druh Dávka
Koně, skot, prasata 0,06 mg/kg ž. hm., odpovídá 1,5 ml/50 kg ž. hm.
Psi, kočky 0,1 mg/kg ž. hm., odpovídá 0,5 ml/10 kg ž. hm.

K léčbě primární ketózy u skotu (acetonémie) se doporučuje 0,02 až 0,04 mg/kg ž. hm., tj. 5 až 10 ml pro toto, intramuskulárně, v závislosti na velikosti krávy a době trvání příznaků. Je nutné dbát na to, aby nedošlo k předávkování u plemen z Normanských ostrovů. Vyšších dávek bude zapotřebí, pokud jsou příznaky přítomny již určitou dobu nebo jde-li o léčbu relapsů u zvířat.

K indukci porodu u krav 0,04 mg/kg ž. hm., tj. 10 ml pro toto, jakožto jednorázové intramuskulární podání po 270. dnu březosti. K porodu za normálních okolností dojde během 48 až 72 hodin.

K léčbě artritidy, bursitidy nebo tenosynovitidy u koní, jednorázové intraartikulární, intrabursální nebo lokální injekční podání.
Dávka ... 1-5 ml

Tato množství nejsou přesná, jsou uváděna pouze jako vodítko. Injekčnímu podání do kloubních prostorů a bursy by mělo předcházet odstranění odpovídajícího objemu synoviální tekutiny. Přísná asepse je nezbytná.
Pro odměřování malých objemů menších než 1 ml je nutné používat vhodně dělenou injekční stříkačku, aby se zajistilo přesné podání správné dávky.

Ochranné lhůty

Skot maso: 8 dní mléko: 72 hodin
Prasata maso: 2 dny
Koně maso: 8 dní
Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.
Po prvním otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Ke stažení

PDFSouhrn údajů o přípravku (142.66kB)

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213