Octacillin® 800 mg/g

prášek pro přípravu perorálního roztoku pro prasata

prase

Velikost balení

500 g

Složení

1 gram prášku obsahuje:
Léčivá látka: Amoxicillinum trihydricum 800 mg, odpovídá 697 mg Amoxicillinum.

Indikace

Léčba infekcí způsobených bakteriemi citlivými na amoxicilin:
Prasata: Pleuropneumonie způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, meningitida způsobená Streptococcus suis.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin nebo jiné látky ze skupiny betalaktamů. Nepoužívat u králíků a hlodavců jako jsou morčata, křečci nebo pískomilové.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou se objevit hypersenzitivní reakce, přičemž jejich závažnost se pohybuje od kožní vyrážky po anafylaktický šok. Pokud se vyskytnou podezření na nežádoucí účinky, léčbu je nutné přerušit.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata: doporučená denní dávka je 16 mg amoxicilinu trihydrátu - odpovídá 14 mg amoxicilinu - na kg živé hmotnosti, tj. 20 mg přípravku na kg živé hmotnosti, což je ekvivalentní 1 g přípravku na 50 kg živé hmotnosti, denně. Přípravek je podáván v pitné vodě po dobu 3 až 5 po sobě jdoucích dní. V případě závažných infekcí je třeba léčbu prodloužit na dobu 5 dní, stanoví-li tak ošetřující veterinární lékař.

Pulzní dávkování: přípravek se doporučuje podávat jednou denně v pitné vodě po omezenou dobu. Vypněte napájecí systém na cca dvě hodiny (v teplém počasí na kratší čas) tj. do doby medikace. Vypočtenou denní dávku prášku nasypte na povrch 5-10 litrů vody. Důkladně promíchejte, dokud se prášek nerozpustí. Tento roztok vmíchejte do takového objemu pitné vody, které bude vypito cca do 2-3 hodin.

Kontinuální medikace: v níže uvedené tabulce je doporučení pro podávání přípravku za předpokladu, že denní spotřeba pitné vody je 100 litrů na den, na základě odhadované spotřeby vody 1 litr na 10 kg živé hmotnosti u prasat do stáří 4 měsíců a 0,66 litru na 10 kg živé hmotnosti u prasat starších než 4 měsíce.

Prasata do stáří 4 měsíců: 2020 g prášku/100 litrů/den
Prasata starší 4 měsíců: 3030 g prášku/100 litrů/den

V případě kontinuální léčby musí být medikovaná voda vyměněna dvakrát denně.

Na základě dávky, která má být použita, počtu a hmotnosti ošetřovaných zvířat lze vypočítat přesné denní množství přípravku. Pro výpočet koncentrace přípravku v pitné vodě se použije následující vzorec:

20 mg přípravku/ kg živé hmotnosti/ den x Průměrná živá hmotnost (kg) zvířat, která mají být léčena  = .... mg přípravku na 1 litr pitné vody
Průměrná spotřeba vody (l) na zvíře z předchozího dne*

* Připravte takové množství medikované vody, které bude spotřebováno v následujících 12 hodinách. Všechnu nepoužitou medikovanou vodu je třeba po 12 hodinách zlikvidovat - pro následujících 12 hodin by měla být připravena čerstvá medikovaná voda.

K zajištění správného dávkování by měla být živá hmotnost stanovena co nejpřesněji, aby se zabránilo poddávkování. Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. Pro zajištění správného dávkování je třeba koncentraci amoxicilinu adekvátně upravit. Maximální koncentrace zásobního roztoku medikované vody je přibližně 8 g přípravku na litr. Nastavení dávkovače by mělo být změněno odpovídajícím způsobem. Ujistěte se, že v období, kdy je podávána medikovaná voda, nemají zvířata přístup k vodě nemedikované. Jakmile je všechna medikovaná voda vypita, podejte opět vodu nemedikovanou. Veškerou nespotřebovanou medikovanou vodu po 12 hodinách zlikvidujte. Pro podávání vypočteného množství přípravku se doporučuje použití kalibrovaných vah.

Ochranné lhůty

Maso: 2 dny

DOBA POUŽITELNOSTI A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 1 měsíc.
Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25°C. Veškerý zbývající obsah sáčku může být uchováván po dobu 1 měsíce, pokud se uchovává na suchém místě a je opětovně uzavřen svorkou (po přeložení okraje otevřeného sáčku).

VÍCE INFORMACÍ

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Ke stažení

PDFSouhrn údajů o přípravku (155.66kB)

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213