Cyclospray® 78,6 mg/g

kožní sprej, suspenze pro prasata, ovce a skot

ovce prase skot

Velikost balení

270 ml

SLOŽENÍ

1 gram suspenze obsahuje:
Léčivá látka: Chlortetracyclini hydrochloridum 78,6 mg (odpovídá chlortetracyclinum 73,0 mg)

INDIKACE

Podpůrná léčba infekcí superficiálního traumatického původu nebo chirurgických ran způsobených mikroorganismy citlivými na chlortetracyklin. Přípravek lze použít jako součást léčby superficiálních infekcí paznehtů, zvláště interdigitální dermatitidy (foot rot) u ovcí a digitální dermatitidy u skotu.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně se mohou objevit hypersenzitivní reakce (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat).

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Veterinární léčivý přípravek je indikován ke kožnímu podání. Před aplikací důkladně protřepejte. Držte obal ve vzdálenosti 15-20 cm od ošetřované oblasti a aplikujte přípravek přibližně po dobu 3 sekund (odpovídá přibližně 3,9 g přípravku neboli 0,10 g chlortetracyklinu HCl), dokud se ošetřovaná oblast rovnoměrně nezbarví. V případě infekce paznehtů je nutné zopakovat aplikaci po uplynutí 30 sekund.
V případě podpůrné léčby infekcí superficiálního traumatického původu nebo chirurgických ran se doporučuje jednorázové podání.
Při léčbě digitální dermatitidy se doporučuje aplikovat přípravek dvakrát (v intervalu 30 sekund) denně po dobu tří po sobě jdoucích dnů.
Při léčbě jiných infekcí paznehtů (foot rot) se doporučuje aplikovat přípravek dvakrát (v intervalu 30 sekund) Podle závažnosti zranění a rychlosti hojení by se měla léčba opakovat po dobu 1 až 3 dnů.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před podáním spreje důkladně očistěte postiženou oblast. Léčbě onemocnění paznehtů by měla vždy předcházet vhodná úprava paznehtů, protože to je zásadní pro dosažení adekvátní odpovědi. Po podání přípravku na paznehty by mělo zvíře setrvat na suchém povrchu po dobu nejméně jedné hodiny.

OCHRANNÉ LHŮTY

Maso: Bez ochranných lhůt.
Mléko: Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat pro ošetření vemene u laktujících zvířat, pokud je jejich mléko určeno pro lidskou spotřebu.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na spodní straně tlakové nádobky. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Více informací

Více informací naleznete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).
Před použitím přípravku se důkladně seznamte s příbalovou informací.

Nenašli jste co jste hledali? Napište nám. Objednáme. Zařídíme.
Divetpharma
+420 603 578 213